Dashboard

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่ตั้ง : เลขที่ 77 หมู่ 4 ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : 0 4247 1969, 0 4247 1934, 0 4247 1935

Website : https://web.brm3.go.th/ E-mail: [email protected]
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
บุคลากรในสถานศึกษา
บุคลากรในสำนักงาน
แผนที่เขตพื้นที่บริการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ไม่พบข้อมูล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570


ไม่พบข้อมูล
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แยกรายอำเภอ
ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน
1 นางรอง 56 9,061
2 หนองกี่ 35 5,390
3 ละหานทราย 34 7,134
4 ปะคำ 18 3,746
5 หนองหงส์ 31 4,623
6 โนนสุวรรณ 9 2,199
7 โนนดินแดง 12 2,319
8 เฉลิมพระเกียรติ 19 2,862
รวม 214 37,334
จำนวนนักเรียนตามขนาด
ขนาด โรงเรียน นักเรียน
ไม่มีนักเรียน0 คน - -
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 91 6,270
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 120 27,064
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 3 4,000
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป - -
รวม 214 37,334
ประเภทโรงเรียน
ประเภท โรงเรียน นักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา 135 18,221
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 79 19,113
รวม 214 37,334